Study Guide

https://chinesestudyguide.com
Greetings
BaseTranslationAudio
Hello
你好
Nǐ hǎo
How are you?
你好吗?
Nǐ hǎo ma?
I'm well.
我很好。
Wǒ hěn hǎo.
My name is...
我叫
Wǒ jiào...
Nice to meet you.
很高兴见到你。
Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ
Goodbye
再见
Zàijiàn
Dining
BaseTranslationAudio
Cheers!
干杯!
Gānbēi!
This one (👉).
这个。
Zhège.
I would like...
我想要...
Wǒ xiǎng yào...
Another one, please.
请另一个。
Qǐng lìng yīgè.
I'm finished.
我吃完了。
Wǒ chī wánle.
The bill, please.
我买单。
Wǒ mǎidān.
Directions
BaseTranslationAudio
Stop
停止
Tíngzhǐ
Go
Zǒu
Right
Yòu
Left
Zuǒ
Straight
Zhí
I'm lost.
我迷路了。
Wǒ mílùle.
Numbers
BaseTranslationAudio
1
2
Èr
3
Sān
4
5
6
Liù
7
8
9
Jiǔ
10
Shí
Replies
BaseTranslationAudio
Yes
Shì
No
I don't know
我不知道
Wǒ bù zhīdào
OK
好的
Hǎo de
Etiquette
BaseTranslationAudio
Please
Qǐng
Thank you
谢谢
Xièxiè
No thank you
不要谢谢
Búyào xièxie
You're welcome
不客气
Bú kèqì
Excuse me
请问
Qǐngwèn
I'm sorry
对不起
Duìbùqǐ
Opinions
BaseTranslationAudio
Good
Hǎo
Bad
不好
Bú hǎo
I like it.
我喜欢这个。
Wǒ xǐhuān zhège.
I don't like it.
我不喜欢这个。
Wǒ bù xǐhuān zhège.
Conversation
BaseTranslationAudio
Do you speak English?
你会说英语吗?
Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
I don't understand.
我不懂
Wǒ bù dǒnɡ.
Repeat that, please.
你可以再說一遍嗎?
Nǐ kěyǐ zàishuō yībiàn ma?
Questions
BaseTranslationAudio
Who?
谁?
Shéi?
What?
什么?
Shénme?
When?
什么时候?
Shénme shíhòu?
Where?
哪里?
Nǎlǐ?
How much?
多少?
Duōshǎo?
Where is the bathroom?
洗手间在哪里?
Xǐshǒujiān zài nǎlǐ?
Can you help me?
你可以帮我吗?
Nǐ kěyǐ bāng wǒ ma?

All Language Guides